§19 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur VAT od 1 stycznia 2013 roku mówi, że fakturę wystawia się w jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nabywca, drugi zaś sprzedawca. Oznacza to, że nie należy wpisywać na fakturach słów „Oryginał” lub „Kopia”.